Tapiola Piano Competition 2021

Al concorso ”Tapiola Piano Competition 2021” sono stati premiati allievi di Sanna Vaarni: Yifan Wang, Andy Liu, Wenyi Zhang, Melisa Tekin, Chloe Chen, Christopher Chen e Zhanqiu Wang.